B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼B̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼

Tháng Mười Hai 18, 2020 Ha Thu 0

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ […]