Nữ nhân viên trẻ đẹp Lạng Sơn bị thanh niên Bắc Giang k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼

Tháng Mười Hai 4, 2020 admin 0

V̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ […]