Nữ y tá cởi đồ bảo hộ, ‘ân ái’ với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngay trong nhà vệ sinh bệnh viện

M͟ộ͟t͟ ͟n͟ữ͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟ở͟i͟ ͟đ͟ồ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟ộ͟ ͟đ͟ể͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟v͟ệ͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟.͟

͟M͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟,͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟I͟n͟d͟o͟n͟e͟s͟i͟a͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟x͟ô͟n͟ ͟x͟a͟o͟ ͟v͟ụ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟ữ͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟a͟m͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟v͟ệ͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟.͟ ͟

T͟r͟o͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟à͟i͟ ͟v͟i͟ế͟t͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟,͟ ͟n͟a͟m͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟c͟h͟ụ͟p͟ ͟m͟à͟n͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟i͟n͟ ͟n͟h͟ắ͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟ứ͟n͟g͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟a͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟ữ͟ ͟y͟ ͟t͟á͟,͟ ͟m͟ô͟ ͟t͟ả͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟h͟a͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟“͟â͟n͟ ͟á͟i͟”͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟.͟ ͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟ữ͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ắ͟n͟ ͟t͟i͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟i͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟ỏ͟ ͟m͟ặ͟t͟.͟ ͟C͟h͟ư͟a͟ ͟h͟ế͟t͟,͟ ͟n͟a͟m͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟b͟ộ͟ ͟đ͟ồ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟ộ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ữ͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟v͟ứ͟t͟ ͟c͟h͟ỏ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ơ͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟.͟

͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟ữ͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟đ͟ã͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟v͟ệ͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟à͟i͟ ͟v͟i͟ế͟t͟ ͟l͟a͟n͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟ố͟c͟ ͟đ͟ộ͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟,͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟ữ͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟ẩ͟m͟ ͟v͟ấ͟n͟.͟ ͟

C͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟h͟ẹ͟n͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟v͟ệ͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟k͟h͟u͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟W͟i͟s͟m͟a͟ ͟A͟t͟l͟e͟t͟ ͟(͟J͟a͟k͟a͟r͟t͟a͟)͟,͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟l͟à͟ ͟l͟à͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟n͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟O͟l͟y͟m͟p͟i͟c͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟k͟h͟u͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟“͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟ấ͟y͟”͟.͟ ͟

͟T͟r͟u͟n͟g͟ ͟t͟á͟ ͟A͟r͟h͟ ͟H͟e͟r͟w͟i͟n͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟b͟ộ͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟B͟ộ͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟h͟u͟y͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟k͟h͟u͟ ͟v͟ự͟c͟,͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟ữ͟.͟ ͟“͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟J͟a͟k͟a͟r͟t͟a͟.͟ ͟C͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟k͟i͟a͟ ͟c͟u͟n͟g͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟a͟m͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟W͟i͟s͟m͟a͟ ͟A͟t͟l͟e͟t͟.͟ ͟D͟o͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟q͟u͟y͟ ͟t͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟s͟ó͟c͟ ͟y͟ ͟t͟ế͟,͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ ͟m͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ồ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟ộ͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟l͟y͟”͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟H͟e͟r͟w͟i͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟.͟ ͟

͟C͟á͟c͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟t͟r͟á͟c͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟m͟ẫ͟u͟ ͟x͟é͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟a͟u͟.͟ ͟K͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟d͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟â͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟.͟ ͟

͟G͟i͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟I͟n͟d͟o͟n͟e͟s͟i͟a͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟x͟á͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟,͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟c͟ơ͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟r͟u͟y͟ ͟t͟ố͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟,͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟d͟ù͟ ͟b͟à͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ê͟u͟ ͟d͟â͟m͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟t͟ộ͟i͟,͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟t͟ù͟ ͟1͟0͟ ͟n͟ă͟m͟.͟

Théo Saostar

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*