B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼B̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼Đ̼.̼T̼.̼ ̼A̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼9̼3̼F̼9̼-̼0̼5̼8̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼)̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼c̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼.̼

̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼ ̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼3̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼l̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼1̼,̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼7̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼4̼k̼m̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼T̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼2̼4̼h̼.̼c̼o̼m̼

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*