Nữ nhân viên trẻ đẹp Lạng Sơn bị thanh niên Bắc Giang k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼

V̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

ảnh minh họa

̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼1̼2̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼o̼à̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.


̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼K̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼h̼á̼t̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

ảnh minh họa

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼-̼1̼2̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼)̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

ảnh minh họa

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼
̼B̼.̼H̼.̼T̼h̼a̼n̼h̼

B.H.Thanh/https://nld.com.vn/phap-luat/nu-nhan-vien-tre-dep-bi-thanh-nien-khong-che-hiep-dam-ngay-tai-quan-karaoke-20201204114238557.htm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*