Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercedes đ̼â̼m̼ ‘kêu cứu’

G̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼G̼r̼a̼b̼i̼k̼e̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼5̼%̼
̼
̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼.̼
̼
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼P̼9̼,̼ ̼Q̼.̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼
̼
̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼b̼i̼k̼e̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼7̼5̼.̼
̼
̼”̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼5̼%̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼
̼
̼”̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼


H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼
̼
̼N̼h̼ư̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼9̼5̼k̼m̼/̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼8̼4̼k̼m̼/̼h̼.̼ ̼Ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼
̼
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼


Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼
̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼”̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼K̼S̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼,̼ ̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼0̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼
̼
̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼1̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼
̼
̼V̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼I̼E̼T̼N̼A̼M̼N̼E̼T̼

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*