Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercedes đ̼â̼m̼ ‘kêu cứu’

Tháng Mười Một 20, 2020 admin 0

G̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼G̼r̼a̼b̼i̼k̼e̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ […]