Hành trình 4 giờ tháo chạy khỏi “đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼” của cậu bé 15 tuổi làm ở quán bánh xèo: Suốt 1 tháng ă̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼

Tháng Mười Một 23, 2020 admin 0

“̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼è̼o̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼à̼o̼ […]