K̼ỳ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼?̼

K̼ỳ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼?̼

Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼(̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼)̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼ò̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼3̼.̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼4̼/̼3̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼(̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼/̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼6̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼

̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼C̼ả̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼6̼.̼

̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼an̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼í̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼U̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼T̼ờ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼C̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼”̼E̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼”̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼

̼”̼E̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ớ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼ ̼”̼E̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼”̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼i̼…̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼”̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼”̼ô̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼í̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼U̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼í̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

C̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼í̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼6̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼(̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼Â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼1̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼,̼ ̼g̼h̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼m̼í̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼í̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼í̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼Â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼1̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼Â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼(̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼

tintucqt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.