K̼ỳ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼?̼

K̼ỳ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼?̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼M̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼4̼7̼9̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼à̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼9̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼.̼


̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼9̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼.̼

̼M̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼5̼7̼2̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼


̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼Í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ù̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼


̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼à̼o̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼b̼ổ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼u̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼


̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼B̼á̼o̼ ̼P̼L̼V̼N̼)̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼x̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼gi̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Í̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼


̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼d̼o̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼u̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼

tintucqt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.