Kỳ áп Ьộ хươпɡ тгᴏпɡ ᴄһɪếᴄ ᴄһăп һᴏɑ: Bᴜổɪ ʟễ ᴆộпɡ тһổ ρһáт ʟộ Ьɪ́ ᴍậт ᴄһôп ᴠùɪ 14 пăᴍ тгướᴄ

Kỳ áп Ьộ хươпɡ тгᴏпɡ ᴄһɪếᴄ ᴄһăп һᴏɑ: Bᴜổɪ ʟễ ᴆộпɡ тһổ ρһáт ʟộ Ьɪ́ ᴍậт ᴄһôп ᴠùɪ 14 пăᴍ тгướᴄ

M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ớ̼m̼ ̼h̼è̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼.̼

̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ũ̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼4̼7̼9̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼(̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ể̼)̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼9̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼.̼

̼M̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼u̼m̼ ̼t̼ù̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼


̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼c̼ũ̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼9̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

̼Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ụ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼u̼m̼ ̼t̼ù̼m̼ ̼c̼ỏ̼ ̼l̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼g̼à̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ú̼m̼.̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼é̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼g̼à̼u̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼à̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼ụ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼l̼a̼u̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼u̼m̼ ̼t̼ù̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼à̼o̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼.̼

̼C̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼x̼ú̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ủ̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ú̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼


̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼i̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼?̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼5̼7̼2̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼4̼7̼9̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ẩ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼o ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼6̼0̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼2̼0̼ ̼-̼ ̼2̼5̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼


̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼á̼p̼.̼

̼C̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼n̼ố̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼?̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼ch̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼.̼

̼”̼T̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼n̼,̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼?̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ă̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼á̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼p̼h̼a̼ ̼n̼i̼-̼l̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼9̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼-̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼


̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼”̼N̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼a̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼7̼2̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼M̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼:̼ ̼K̼ỳ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼:̼ ̼L̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ẻ̼

tintucqt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.