Hành trình 4 giờ tháo chạy khỏi “đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼” của cậu bé 15 tuổi làm ở quán bánh xèo: Suốt 1 tháng ă̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼

Tháng Mười Một 23, 2020 admin 0

“̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼è̼o̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼à̼o̼ […]

Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercedes đ̼â̼m̼ ‘kêu cứu’

Tháng Mười Một 20, 2020 admin 0

G̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼G̼r̼a̼b̼i̼k̼e̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ […]