Trí tuệ người xưa: Tâm đố kỵ hại mình hại người, lòng quảng đại mới tích phúc báo

Tu thân dưỡng tính, làm việc thiện và tu dưỡng đạo đức tất sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Chỉ vì ghen ghét, đố kỵ với người khác mà … Read More